Omörite ýoga, kostýum, sport eşikleri OEM ODM

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Bahasy barada

1. Bäsdeşlik bahasy barmy?

Elbetde, öz zawodymyz bar, şonuň üçin size bäsdeşlik önümlerini hödürläp bileris.

Synanyşyň, muny bilersiňiz.:)

2. Arzanladyşy nädip alyp bilerin?

Arzanladyş sargyt mukdaryna bagly.Kiçijik sargyt hem kabul edilýär.

Dolandyryş sargydyňyz 5-10% arzanladyş almaga kömek edip biler.

Çig mal we adaty nyşan bahasyna täsir eder.

Hil hakda

1. Hiline nädip gözegçilik edip bilersiňiz?

Zawodymyz önüm öndürmekde on ýyllyk tejribä eýe.Biziň ähli işgärlerimiz önümlerde 10 ýyllyk tejribä eýe.

Taýýar önümleri birin-birin barlaýarys, hiliniň gowydygyna göz ýetirýäris.

2. Erbet hilli harytlary alsam nädip edip bilerin?

Näçe kompýuteriň erbet harytdygyny aýdyň, suratlary bize iberiň, harytlary siziň üçin täzeden ýasarys.

MOQ hakda

1. MOQ näme?

Hünärmen alyjy bolsaňyz ýa-da önümlerde ýöriteleşen bolsaňyz, siziň üçin gaty az mukdarda edip bileris.Ondan soň has ulurak bolar diýip umyt edýäris.Onda size MOQ bolmaz.

Satuw hyzmatyny hem edýäris.Eger hakykatdanam bizden önüm almak isleseňiz, satuwlarymyz bilen habarlaşyň, olar size kömek edip bilerler.

Eltip bermegiň wagty barada

1. Adatça, mukdaryňyza görä 25-30 iş güni bolýar.

2. Gyssagly sargyt üçin bary-ýogy 8-10 iş güni gerek bolar.

2121

Bu nähili işleýär

Doly paket Egin-eşik öndürmek hyzmaty

Görüşiňizi durmuşa geçirmek üçin ähli zatlara üns bermäge kömek edýäris.

img (7)

1. Dizaýnyňyzy düzüň

Düşünjäňizi alanyňyzdan soň, matany we esbaplary barlarys we baha bahasyny ibereris.

2. Gözleg / Önümiň ösüşi

Bahalaryň bahasy kabul edilenden soň, dizaýnlaryňyza laýyk matalary we tirýekleri tapmak üçin gözleg işine başlarys we saýlamak üçin size ibereris.

Tehniki paket ýa-da üpjün ediş nusgasyna görä.

img (8)
img (9)

3. Nusgalaryň ösüşi

Tassyklanan mata we esbaplardan soň, nusgalary taýýarlarys.

4. Köpçülikleýin önümçilik

Nusgalardan razy bolanyňyzdan soň, tassyklanan nusgalaryňyzy alanymyzdan soň köp önüm öndürip başlarys.

img (10)
img (11)

5. Quanlity gözegçilik barlagy

100% sargyt mukdaryny barlarys

Köpçülikleýin önümçilikden ozal ---- matalary we esbaplary barlarys

Köp önümçiliginde ---- kesmegi, tikmegi barlarys

Köp mukdarda önümçiligi tamamlaň ----- geýim hakda barlaň

6. ippingük daşamak

Ippingük daşama resminamalaryny dolandyrmaga we önümleriňiziň iberilmegini tertipleşdirmäge kömek etjek iň soňky bölümimiz

img (12)

Näme üçin bizi saýlamaly?

Manufacfure tejribesi

1.Biziň her bir müşderimize hyzmat etmek üçin baý tejribe, hünärmen işgärler, satuw topary, QC topladyk.

Örülen mata

2.Fabrika matanyň hiline gözegçilik etmek üçin özümiz örýäris.Beýleki tarapdan, matanyň agramy, ululygy, reňki düzülip bilner!

Ösen

Enjamlar

3. Awtomatiki kesiş gyrasy we ýokary tizlikli tikin maşynlary ýokary hilli futbolkalary döredýär.

lronning prosesi

4.Irning prosesi, futbolkalary gaplamazdan ozal tertipli we tekiz saklap biler.

Hil barlagy

5.QC köpçülikleýin önümçilik wagtynda gaty möhümdir!Geýimleri eltip bermezden ozal barlamaly.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler