Biz hakda

Esasy maglumatlar

Nançang şäheriniň Nançang etrabynyň Baýi obasy, Zha Şanglian, 256 Lianxie orta ýolunda ýerleşýän Nanchang Ruiyue egin-eşik kärhanasy (Nanchang Yunhe dokma fabrigi).Hakyky salgy, iş ygtyýarnamasyna laýyk gelmeýär (heun zawodyň salgysy, iş ygtyýarnamasyna laýyk gelmeýär).Kompaniýa tarapyndan berlen şahsyýet maglumatlary, iş ygtyýarnamasyna laýyk gelýär.“Ruiyue” kompaniýasy 2019-njy ýylda esaslandyryldy (“Yunhe” kompaniýasy 2021-nji ýylda esaslandyryldy) esasan futbolkalar, POLO köýnekleri, kapotlary, kenar balaklary we ter balaklary we ş.m. öndürýär. Zawod kärendesine alynýar we kärende şertnamasy berip biler, ýöne emläk şahadatnamasy ýok.Önümçilik prosesi: satyn alma nusgasy-tikin-ütüklemek-gaplamak üçin taýýar önümler.

Esasy maglumatlar
Meýdany artykmaç

Kompaniýa 1000m² meýdany tutýar we 4 gatly (demir önümleri we taýýar önümleriň gaplanylýan meýdany birinji gatda, ikinji gatda tikin ussahanasy, üçünji gatda mata kesmek we gaplamak, dördünji gatda ofis).Zawodyň meýdany esasan: ofis meýdany, nusga otagy, kesiş meýdançasy, tikin meýdançasy, ütüklemek meýdançasy, gaplaýyş meýdançasy we taýýar önümleri saklamak meýdançasy.

Işgärler

Kompaniýada jemi 50 işgäri (häzirki wagtda zawodda 20 hakyky işgäri) ​​we önümçilik bölüminde 50 işgäri bar (olaryň 25-si wagtlaýyn işçiler);Işgärleriň umumy sany işgärleriň sanawyna laýyk gelýär.

+
Önümçilik enjamlary

Şereketiň esasy önümçilik enjamlary: plastinka maşynlary, kesiji kesiji, tekiz maşyn, gulplama, düwme deşikli maşyn, ütük maşyn we ş.m.

Million RMB
Ualyllyk çykyş bahasy

Kompaniýanyň önümleriniň 100% -i esasan ABŞ, Panama we beýleki ýurtlara we sebitlere eksport edilýär, ýyllyk önümçiligi 10 million ýuana deňdir.

Knptted eşik fabrigi

Nanchang Ruiyue egin-eşik kärhanasy

“Nanchang Ruiyue Clothing Co., Ltd.” 10 ýyldan gowrak wagt bäri egin-eşik öndürmäge ýöriteleşýär, esasy önümi futbolka polo formasy eşikli sport eşikleri trikota fabric mata we ş.m.

Dört setirde 150-den gowrak işçi zawodymyzda we ähli işleriň netijeliligini tassyklamak üçin dizaýn, önümçilik, gözden geçirmek we gaplamak üçin doly önümçilik ulgamymyz bar.

Abraý gowy hilli we çalt hyzmat etmek zawodymyzyň şygarydyr.

Egin-eşik tejribämiziň we jogapkärçiligimiziň Hytaýda güýçli goldawyňyz bolup biljekdigine ynanýarys we biri-birimiz bilen uzak işewür gatnaşyk gurup bileris diýip tüýs ýürekden umyt edýäris.

img (1)
img (2)