Logoörite logo Iş we mekdep eşikleri

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Esasy maglumat

Jyns Unisex aýratynlygy

Gurluşy Baggy ulanylyş bedeni

Garnituralar belligi Reňk arassa önümçilik kuwwaty 300000 set / aý

Önümiň beýany

Harydyň ady lomaý sarp ediş belgisi Bahar we güýz üçin iş eşikleri

Material

100% pagta

CVC (60% pagta + 40% o poliester, 80% pagta + 20% poliester)

TC (35% pagta + 65% poliester, 25% pagta + 75% poliester100% poliester

SPANDEX BILEN FABRIK

Mata agramy: 360gram-480gram

Ölçegi: S, M, L, XL, 2XL, 3XL, ulular üçin adaty Europeewropa ýa-da Aziýa

Reňk: |Pantonda ýa-da nusga boýunça islendik reňk

Logotip: küpek ekrany çap etmek, ýürek geçirmek, sublimasiýa, keşde

1 sany gap / gapjyk, 12 sany / onlarça, 120 sany / karton, 60 * 50 * 50 gaplamak

Müşderileriň aýratynlyklaryna esaslanan ýöriteleşdirilen nusgalar alynýar, sargyt kabul edilenden soň nusga bahasy yzyna gaýtarylar.5-7 iş güni gerek.

MOQ 500pcs

img (3)

The Bahasy barada

1. Sizde bäsdeşlik bahasy barmy?

Elbetde, öz zawodymyz bar, şonuň üçin size bäsdeşlik önümlerini hödürläp bileris.

Synap görüň, bilersiňiz :)

2. Arzanladyşy nädip ýitirip bolar?

Arzanladyş sargyt mukdaryna bagly.Kiçijik sargyt hem kabul edilýär.

Olling sargydyňyz 5-10% arzanladyş almaga kömek edip biler

Çig mal we adaty logo bahany ýokarlandyrar.

Hil barada

1. Hiline nädip gözegçilik edip bilersiňiz?

Zawodymyz önüm öndürmekde on ýyllyk tejribä eýe.Biziň ähli işgärlerimiz önümlerde 10 ýyllyk tejribä eýe.

Taýýar önümleri birin-birin barlaýarys, hiliniň gowydygyna göz ýetirýäris.

2. qualityaramaz hilli harytlary nädip alyp bilerin?

Näçe kompýuteriň erbet harytdygyny aýdyň, suratlary bize iberiň, harytlary siziň üçin täzeden ýasarys.

MO MOQ hakda

1. MOQ näme?

Hünärmen alyjy bolsaňyz ýa-da önümlerde ýöriteleşen bolsaňyz, siziň üçin gaty az mukdarda edip bileris.Ondan soň has ulurak bolar diýip umyt edýäris.Soň bolsa

size MOQ bolmaz.

Satuw hyzmatyny hem edýäris.Eger hakykatdanam bizden önüm almak isleseňiz, satuwlarymyz bilen habarlaşyň, olar size kömek edip bilerler.

img (4)

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler