Şahsylaşdyrmagy iň gowy ýerine ýetirýän iň gowy 5 eşik we aýakgap satyjylary

2121

1. Nordstrom (2-nji derejeli)

Nordstrom adynyň manydaş bir sözlemi bar bolsa, bu "müşderi hyzmaty", we ýolda şahsylaşdyrma esaslaryny alman, sarp edijä hyzmat etmek üçin afişa bolup bilmersiňiz.Ak ellikli üns internet gelende peselmedi: dükan dükanynyň satyjysy iki esse köpelip, ikisini birleşdirmegiň usullaryny tapyp, müşderi hyzmatynyň täze tohumyna çykýar.2018-nji ýylda Manhattanda köpden bäri garaşylýan erkekleriň ýeke-täk dükanyny açanda, şäheriň aladalaryny göz öňünde tutup, müşderilere amatly pursatda satyn almalaryna rugsat bermek üçin 24/7 BOPIS işe başlady.Şeýle hem, üýtgetmeler, ekspress netijeleri we şahsy stilistler - hatda öz öýüňiziň rahatlygynda size gelerler.Onlaýn, akylly baş sahypanyň şahsylaşdyrylmagy, 'seniň pikiriňçe söýersiň öýdýäris' önüm tekliplerini we sanly teklibiniň ýerleşişine esaslanýan stil ylhamyny geçen ýyl 8-nji ýerden alty sany ýer aldy.

Umumy şahsylaşdyrma baly: 77

2. Uçuş-gonuş zolagyny kärendesine alyň (3-nji derejeli)

“Runway” -y kärendesine almak, egin-eşik kompaniýalarynyň köpüsiniň elýeterli bolmadyk şahsylaşdyryş hileleri bar - has köp maglumat, has jikme-jik maglumatlar we dürli görnüşli maglumatlar."Geçmişde" baş direktory Jennifer Hyman geçen ýyl belläp geçipdi, "satyjylaryň hemmesi size satuwyňyzyň nämedigini aýdyp bilerdi, ýöne müşderiniň hakykatdanam şol köýnegi geýendigini ýa-da näçe gezek geýendigini aýdyp bilmezler. , wagt synagyndan geçdimi. ”RtR-iň eşikleri kompaniýanyň gaýtadan işleýän kärhanasyna gaýtarylýandygy sebäpli, kompaniýanyň olar bilen ýakyn arabaglanyşygy bar - eşikleriň abatlanylmagyny talap edýär;pensiýa çykmazdan ozal näçe gurak arassalaýyş we eşik geýip biljekdigini bilýär.Müşderiniň tejribesini ýokarlandyrmak üçin onlaýn abuna meýilnamalary bilen, hem-de fiziki ýerlerinde dükany bilen müşderiniň tejribesini ýokarlandyrmak üçin dürli usullar bilen ulanyp boljak gymmatly maglumatlar, şereket 125 million dollar gazanylandan soň bäşinjisi San-Fransiskoda açyldy. mart aýynda maýa goýumlary.Kärende elektron söwda geýimini meşhur eden bu kompaniýa, önüm hödürlemesini giňeldip, ýokary derejeli agşam eşiklerinden başlap, aýal-gyzlaryň ofis eşiklerine we indi adaty eşiklere çenli şahsylaşdyrmaga bolan çemeleşmesi üçin indeksde 23 nokady bökdi.

Umumy şahsylaşdyrma baly: 73

3. DSW (5-nji derejeli)

Käbir satyjylar täze kategoriýalara ünsi jemläp giňelse-de, DSW geçen ýyl ýedi ýerde “dyrnak barlaryny” açanyndan bäri, iki esse köpelýär.Şu ýyl 50 ýaşyna ýeten aýakgap satyjysy, pedikur hyzmatynyň 26 million + agzasyndan dükanlara ýygy-ýygydan getirip, wepalylygyny artdyrar diýip umyt edýär.Onlaýn brauzer maglumatlaryna geleşik maglumatlary bilen goşulmak bilen, DSW isleýän zadyna düşünmek üçin ulanýan müşderiniň has bitewi görnüşini döredip biler we kanallaryň üsti bilen müşderiniň bir pikirini gazanyp, ibermeýändigine ynam edip biler. dükanda satyn almagy eýýäm tamamlan sarp edijä taşlanan araba e-poçta habary.Mundan başga-da, satyjy baş sahypany aýlaýan we müşderiniň syýahatyny doldurýan ýygylykda e-poçta arkaly sarp edijilere iberilýän atributlara esaslanýan önüm tekliplerini bermäge kömek etmek üçin bortdaky müşderiler üçin giňişleýin wiktorina ulanýar.Edil şonuň ýaly-da, DSW programmasynda geo-maksatly habarnamalar bar, olar dükana ýakyn bolsa we elýeterli sylag ýa-da teklip bar bolsa, girmek isleýändiklerini ýada salýan sarp edijini özüne çeker.

Umumy şahsylaşdyrma baly: 67

4. Şäher eşikleri (7-nji orunda)

Iň soňky maliýe ýylynyň dördünji çärýeginde, seanslaryň, öwrülişigiň we ortaça sargyt bahasynyň ýokarlanmagy bilen sanly kanalda iki sanly ösüşi üpjün etdi.Wepalylyk hakykatdanam işleýär: Urban, Instagram-da 8,3 million yzarlaýjysy bar;meşhur wepalylyk programmasy UO Rewards, dünýäde takmynan 10 million agzasy bar, şol çärýekde markanyň satuwynyň 70 göteriminden gowragyny emele getirdi.Munuň sebäbi, UO programmasy agzalaryna aýratyn teklipler, ýörite baýraklar, satuwlara ir girmek, goşmaça arzanladyşlar we beýleki tölegler bilen baý sylag berýär.4.9 derejeli programma, (size has köp peýdaly bolar) ýokary şahsylaşdyrylan iýmit hödürleýär we dinamiki we sazlap boljak aýratynlyklary isleýän zadyňyzy gözlemegi aňsatlaşdyrýar.Geljek ýyl ýarym asyrlyk bellige girjek “Urban Outfitters” elmydama eklektiki garyndylary birleşdirdi we geçen ýyl jemgyýetini ösýän hatar bilen baglanyşdyrýan üçünji tarap bazary bolan UO MRKT bilen giňeldi. medeni pikirli markalar we täze açyşlar. ”Satyjy, şeýle hem, “Apple” -iň tölegini we satyn aljak, soňraky töleg platformasy bolan “Afterpay” -y kabul edip başlady.“Urban Outfitters” omnichannel tejribesinde şahsylaşdyrylan e-poçta, gyzykly we degişli redaksiýa, hem-de wagtlaýyn aragatnaşyk kadasy bar.

Umumy şahsylaşdyrma baly: 66

5. “Adidas” (9-njy ýerde)

Aýakgap satyjysy, birnäçe ýyl ozal rapçi Kanye West bilen köp ýyllyk hyzmatdaşlygy bolan “Yeezy” kolleksiýasyny satuwa çykaranda, uly bir zada göz aýlady, indi hemmeler “Adidas” -yň Beýons bilen hyzmatdaşlygy üçin nämäniň bardygyny görmek üçin garaşýarlar.Şu wagta çenli kompaniýa ýakyn wagtda satuwa çykaryljakdygy barada ejesi bilen gürleşýär.Şeýle hem, “Adidas”, alyjylara zerur maglumatlary bermek üçin maglumatlary ulanmak arkaly, giň önüm gözlemek we süzmek ölçeg mümkinçiliklerinden ýa-da saglyk we bedenterbiýe maksatlaryndan (Runtastic), futbol gurmakdan başlap, aýratyn gyzyklanmalara laýyk gelýän programmalar arkaly aragatnaşyk gurýar. başarnyklary (Tango programmasy).Umuman aýdanyňda, ähli taraplaýyn çemeleşme netije berýär - bu ýyl umumy margin çaklamasy 52 göterime çenli ýokarlanar.


Iş wagty: Iýun-14-2022