Springaz we tomus üçin meşhur mata: Bularyň hemmesine at berip bilersiňizmi?

Matalaryň dokamak usuly we gaýtadan işlemek usuly ýaly köp atlary bar.

Diňe atlaryny eşidip düşünmek kyn matalar bar.

Springaz we tomus üçin meşhur matalaryň hemmesini bilýärsiňizmi?

SS kolleksiýasyna gezek gelende, pagta, ýorgan-düşek we etrap iň maslahat berilýän üç materialdyr.

Pagta

Highlyokary siňdiriji we dem alýan, futbolkalar, köýnekler, bluzkalar we balaklar üçin giňden ulanylýar.

Zygyr

Zygyr matany ter siňdirýän we dem alýan, tomusky zatlar üçin amatly edýän çylşyrymly we berk gurluşy bar.Zygyr matasy hem güýçlidir, şonuň üçin ony diňe eşik üçin däl, sumka üçin hem ulanyp bolýar.

Rayon

Fallykylmak duýgusy bilen tekiz gurluşy bar we el degirmek üçin salkyn duýýar.

Şeýle hem ýokary siňdiriji, şonuň üçin bluzka köýnekleri we eşikler üçin maslahat berilýän materialdyr.

Bular tebigy we gaýtadan işlenen süýümler, ýöne soňky ýyllarda suwy siňdiriji, çalt guratmak we sowatmak funksiýalary bolan köp poliester matalar işlenip düzüldi.Tebigy süýümleriň artykmaçlyklary bar bolsa, işleýiş nukdaýnazaryndan goşmaça baha nukdaýnazaryndan sintetiki süýümleriň köp görnüşi bar.

Emma diňe şu 3 esasy mata däl.Başgalar hakda näme?Bularyň hemmesini tapawutlandyryp bilersiňizmi?Japaneseapon dilinde nädip atlandyrylýar?Geliň, has giňişleýin öwreneliň!

Gazon (ロ ー ン)

Gazon, ýazda we tomusda bluzkalar we köýnekler üçin ajaýyp inçe, birneme aç-açan dokalýan mata.60-100 sany inçe ýüplükleriň ulanylmagy nepis, inçe mata öndürýär.

“Gazon” ady Fransiýanyň Lawn şäherinden gelip çykan inçe kenep matasyndan gelýär.Bu matanyň dokumasy pagta görnüşinde ýasaldy we indi gazon diýilýär.

Ulanylýan materiallara pagta, pagta-poliester garyndylary we zygyr matalar girýär.

12383 Pagta zygyr matasy gazon

Erik ýüplük, ýüzüne deňsizlik döretmek üçin ulanylýar, ýorgan-düşek hem ulanylýar, bu matany bahar we tomus üçin ajaýyp edýär.

Arkaýynlykdan doly we bluzkalar üçin gowy bolar.

2121

Iş wagty: Iýun-14-2022