Nyrh söweşi ABŞ-nyň egin-eşik satyjylary üçin “Hytaýda öndürildi” gözleg strategiýasyny nähili üýtgedýär

2019-njy ýylyň 10-njy maýynda Trump administrasiýasy Hytaýdan getirilýän 200 milliard dollarlyk importyň 301-nji bölüminiň jerime töleginiň 10 göterimini 25 göterime çenli ýokarlandyrdy.Hepdäniň başynda, prezident Trump öz twitiniň üsti bilen Hytaýdan getirilýän ähli eşiklere, şol sanda egin-eşik we beýleki sarp ediş önümlerine jeza nyrhyny girizjekdigini aýdyp haýbat atdy.Güýçlenýän ABŞ-Hytaý nyrh söweşi Hytaýyň egin-eşik gözleýän ýeri hökmünde dünýägaraýşyna täze ünsi çekdi.Şeýle hem, jeza nyrhlarynyň ABŞ bazaryndaky bahalaryň ýokarlanmagyna we moda satyjylaryna-da, sarp edijilere-de zyýan ýetirmegi aýratyn alada döredýär.

Moda pudagy üçin uly maglumat guraly bolan EDITED-i ulanmak bilen, bu makala ABŞ-ly egin-eşik satýanlaryň nyrh söweşine jogap hökmünde “Made in China” üçin gözleg strategiýasyny nädip düzedýändigini öwrenmekçi.Hususan-da, 90,000-den gowrak moda satyjylarynyň hakyky bahasy, inwentar we önüm assortimenti baradaky maglumatlary jikme-jik seljermek we bir stocka (SKU) derejesinde 300,000,000 egin-eşik önümleri barada jikme-jik seljerme esasynda, bu makala nämäniň bardygyny has giňişleýin hödürleýär. ABŞ-nyň bölek satuw bazarynda makro derejeli söwda statistikasynyň bize aýdyp biljek zatlaryndan has ýokary bolup geçýär.

Üç tapyndy bellärliklidir:

img (1)

Birinjiden, ABŞ-nyň moda markalary we satyjylary, esasanam mukdarda Hytaýdan az girdeji gazanýarlar.Aslynda, Trump administrasiýasy 2017-nji ýylyň awgust aýynda Hytaýa garşy 301-nji bölüm derňewini başlaly bäri, ABŞ-nyň egin-eşik satyjylary täze önüm tekliplerine az “Made in China” goşup başladylar.Ablyeri gelende aýtsak, bazara täze çykan “Made in China” egin-eşik SKU-larynyň sany 2018-nji ýylyň birinji çärýeginde 26 758 SKU-dan ep-esli azaldy we 2019-njy ýylyň birinji çärýeginde bary-ýogy 8,352 SKU boldy (ýokardaky surat).Şol döwürde ABŞ-nyň egin-eşik satyjylarynyň dünýäniň beýleki sebitlerinden alnan täze önüm teklipleri durnukly bolýar.

img (2)

Şeýle-de bolsa, makro derejeli söwda statistikasyna laýyklykda Hytaý ABŞ-nyň bölek satuw bazarynda iň uly egin-eşik öndürijisi bolmagynda galýar.Mysal üçin, 2016-njy ýylyň ýanwar aýyndan 2019-njy ýylyň aprel aýyna çenli ABŞ-nyň bölek satuw bazaryna täze çykan SKU-lar üçin (iň soňky maglumatlar) “Wýetnamda öndürildi” SKU-larynyň umumy sany “Hytaýda öndürildi” -iň üçden bir bölegini düzýär Hytaýyň deňi-taýy bolmadyk önümçilik we eksport kuwwaty (ýagny, Hytaýyň öndürip biljek önümleriniň giňligi).

img (3)
img (4)

Ikinjiden, “Hytaýda öndürilen” egin-eşik ABŞ-nyň bölek satuw bazarynda has gymmatlaýar, emma umumy bahada bäsdeşlik edýär.Trump administrasiýasynyň 301-nji bölüminiň hereketi gönüden-göni egin-eşik önümlerini nyşana almasa-da, ABŞ-dan Hytaýdan alnan eşikleriň ortaça bölek satuw bahasy 2018-nji ýylyň ikinji çärýeginden bäri yzygiderli ýokarlanýar. Has takygy, eşikleriň ortaça bölek satuw bahasy “Made Hytaýda ”2018-nji ýylyň ikinji çärýeginde birligi 25,7 dollardan 2019-njy ýylyň aprelinde birligi 69.5 dollara çenli ep-esli ýokarlandy. Şeýle-de bolsa,“ Hytaýda öndürildi ”eşikleriniň bölek satuw bahasynyň beýleki sebitlerden alnan önümlerden has pesdigini görkezýär. DünýäniňAblyeri gelende aýtsak, “Wýetnamda öndürilen” egin-eşikleri ABŞ-nyň bölek satuw bazarynda-da gymmatlaýar - has köp önümiň Hytaýdan Wýetnama geçýändigi sebäpli, Wýetnamda egin-eşik öndürijileriniň we eksport edijileriniň çykdajylaryň artýandygyny görkezýär.Deňeşdirmek bilen deňeşdirilende, şol döwürde “Made in Kamboja” we “Made in Bangladesh” bahalarynyň üýtgemegi birneme durnukly boldy.

Üçünjiden, ABŞ-ly moda satyjylary haýsy egin-eşik önümlerini Hytaýdan alýarlar.Aşakdaky tablisada görkezilişi ýaly ABŞ-ly egin-eşik satýanlar şondan bäri Hytaýdan has arzan bahaly moda önümlerini (üstleri we içki geýimleri) gözleýärler, ýöne has çylşyrymly we has gymmatly geýim kategoriýalaryny (köýnek we daşky eşikler) 2018. Bu netije, Hytaýyň soňky ýyllarda egin-eşik önümçiligini kämilleşdirmek we diňe bahalar bilen bäsleşmezlik üçin edýän tagallalaryny görkezýär.Üýtgeýän önüm gurluşy, ABŞ-da bazarda “Made in China” -iň ortaça bölek satuw bahasynyň ýokarlanmagyna sebäp bolup biler.

img (5)

Beýleki bir tarapdan, ABŞ-ly satyjylar Hytaýdan dünýäniň beýleki sebitleri bilen deňeşdirilende öndürilen eşikler üçin düýpgöter üýtgeşik önüm strategiýasyny kabul edýärler.Söwda urşunyň kölegesinde ABŞ-ly satyjylar, ýokary, aşaky we içki geýim ýaly esasy moda önümleri üçin Hytaýdan gelýän sargytlary çalt üpjün edip bilerler.Şeýle-de bolsa, aksesuarlar we daşky eşikler ýaly has çylşyrymly önüm kategoriýalary üçin alternatiw gözleg ugurlary az.Näme-de bolsa, geň zat, Hytaýdan has çylşyrymly we has gymmat bahaly önümleriň çeşmesine geçmek ABŞ-nyň moda markalaryny we satyjylaryny nyrh söweşinde has köp ejizleşdirip biler, sebäbi alternatiw gözleg nokatlary az.

img (6)

Sözümiň ahyrynda, ABŞ-Hytaý nyrh urşunyň senarisine garamazdan Hytaýyň ýakyn wagtda ABŞ moda markalary we satyjylary üçin möhüm çeşme bolup galjakdygyny görkezýär.Şol bir wagtyň özünde, ABŞ moda kompaniýalarynyň nyrh urşunyň möwjemegine jogap hökmünde “Hytaýda öndürilen” egin-eşikleri gözlemek strategiýasyny üýtgetmegini dowam etdirmegine garaşmalydyrys.


Iş wagty: Iýun-14-2022